Dyslexievergoedingsregeling

Dyslexievergoedingsregeling

Vanaf 1 januari 2009 is de vergoedingsregeling ernstige dyslexie van kracht. Dit betekent dat onderzoek en behandeling van dyslexie onder bepaalde voorwaarden volledig worden vergoed vanuit de Jeugdwet. Instituut Nijenkamp voldoet aan alle eisen om de vergoedingsregeling uit te voeren. Wij zijn specialist op het gebied van dyslexie met 25 jaar ervaring met onderzoek en behandeling. Wij werken intensief samen met de school om de behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen. Wij hebben contracten met de gemeenten in regio Twente en IJsselland.

Om een kind bij ons aan te melden voor de vergoedingsregeling dyslexie, raden we aan om onderstaande stappen door te nemen en uit te voeren:

 1. School: Vul de checklist in. U kunt de voorwaarden voor de vergoedingsregeling dyslexie lezen op www.masterplandyslexie.nl.
  Als uit de checklist blijkt dat uw leerling mogelijk in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudig dyslexie, vul dan het leerlingdossier dyslexie volledig in. Dit dossier dient met ouders besproken te worden waarna het ondertekend opgestuurd wordt.
 2. Let op: alleen volledig ingevulde en ondertekende dossiers worden in behandeling genomen. Wanneer uit de checklist blijkt dat het kind waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling, betekent dit niet dat er geen sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Uiteraard is het mogelijk om buiten de vergoedingsregeling om een onderzoek te laten verrichten om de diagnose dyslexie te stellen danwel uit te sluiten. Hoe dit traject verloopt kunt u bekijken door hier te klikken.
 3. Nadat de gegevens door ons beoordeeld zijn, krijgen ouders en de intern begeleider van school een e-mail met de uitslag van de beoordeling. De mogelijke uitslagen zijn:
  a. Het kind komt voor onderzoek in aanmerking voor de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie
  b. Het dossier voldoet (nog) niet aan de eisen, er zal om ontbrekende gegevens gevraagd worden
  c. Het kind komt niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie. Hierbij wordt de reden van afwijzing aangegeven
 4. Wanneer het kind in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling, worden de ouders door een van onze orthopedagogen gebeld om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Hier hoeft het kind niet bij aanwezig te zijn. Dezelfde orthopedagoog zal het onderzoek en de verslaglegging verzorgen in samenwerking met één van onze hoofdbehandelaren.
 5. Het onderzoek wordt op twee ochtenden uitgevoerd. Deze ochtenden worden in overleg met ouders gepland. Het onderzoeksverslag wordt vervolgens binnen vijf weken na de onderzoeksdatum in tweevoud naar de ouders gestuurd. In het verslag vermelden we of er dyslexie is vastgesteld en of er een indicatie wordt afgegeven voor vergoede dyslexiebehandeling. Wanneer deze indicatie niet afgegeven kan worden, komt het kind soms wel voor remedial teaching in aanmerking. De kosten hiervan zijn dan voor eigen rekening.
 6. Ouders nemen wanneer dit gewenst is contact op met de betreffende orthopedagoog voor een nabespreking. De bespreking kan eventueel op school worden gehouden.

NKDInstituut Nijenkamp is erkend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen dienen deze behandelaars gecertificeerd te zijn door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is opgericht door Balans, oudervereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag en de Stichting Dyslexie Nederland. In deze stichting zijn de wetenschappers vertegenwoordigd die betrokken zijn bij dyslexieonderzoek. Voor meer informatie zie www.nkd.nl. Voor een adequate behandeling van dyslexie is het van belang om in een vroeg stadium onderzoek naar de aard van lees- en spellingproblemen uit te voeren. Om onderzoek en behandeling van dyslexie goed uit te kunnen voeren werkt Instituut Nijenkamp volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Het doel is en blijft hierbij altijd dat kinderen op een zo hoog mogelijk, bij hen zelf passend niveau, leren lezen en spellen. Instituut Nijenkamp heeft onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit laten voeren naar haar behandelresultaten. Hieruit is gebleken dat onze gehanteerde methode tot goede (significante) resultaten leidt. Dat onze cliënten onze inspanningen weten te waarderen blijkt uit het klanttevredenheidscijfer 8,6!

Procedure vergoedingsregeling

DV aanvraag