Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?
 • Hoe verloopt de dyslexiebehandeling?

  1. Contact leggen met ouders (en school)

  Het is mogelijk dat het kind eerst op een wachtlijst wordt geplaatst. Wanneer het kind aan de beurt is, zal de betreffende dyslexiebehandelaar contact op nemen met de ouders. De dag en het tijdstip van de behandeling zullen nader worden overlegd. Wanneer de dag en het tijdstip niet uitkomen (voor ouders en/of school), kan dit betekenen dat het kind langer op de wachtlijst blijft staan.

  2. Opstellen handelingsplan

  De dyslexiebehandelaar maakt een handelingsplan voor de dyslexiebehandeling. De adviezen vanuit het onderzoeksverslag worden hierin meegenomen. Vervolgens zal er met ouders en het schoolteam of de leerkracht overlegd worden en wordt het plan vervolgens vastgesteld. De werkwijze van de inhoud is nu voor alle partijen duidelijk.

  3. Behandelduur en -frequentie

  Een standaard behandeling bestaat uit zestig individuele behandelsessies van 60 minuten (45 minuten contacttijd). Er wordt uitgegaan van één behandelsessie per week. Daarnaast stelt de verzekeraar als eis dat ook thuis gemiddeld 10 tot 20 minuten per werkdag wordt geoefend. Het liefst wordt een deel van deze oefeningen op school uitgevoerd, waardoor de belasting voor het kind minder groot zal zijn. Uiteindelijk zijn de ouders verantwoordelijk voor het uitvoeren van de oefeningen. Op het moment dat er op school niet voldoende gelegenheid is om te oefenen, moeten de genoemde minuten thuis worden geoefend. Het is wenselijk dat één of beide ouders oefenpartner wordt of worden van uw kind. Wanneer dit niet mogelijk is, zal er samen met de dyslexiebehandelaar worden gezocht naar een andere oplossing.

  4. Communicatie

  Door middel van verschillende communicatiemiddelen houden alle partijen die betrokken zijn bij de dyslexiebehandeling elkaar op de hoogte. Deze middelen staan hieronder beschreven.

  - De school- en thuismap:
  Bij de start van de dyslexiebehandeling zal de dyslexiebehandelaar een map verzorgen waarin het werk voor school en thuis wordt meegegeven. In deze mappen vindt u de tabbladen ouderboekje, schoolwerk, thuiswerk, lezen en spelling. In het ouderboekje staan adviezen en regels om uw kind thuis zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van oefeningen. Verder wordt wekelijks het school- en thuiswerk achter de juiste tabbladen meegegeven. Het is van belang dat u op het overzichtsformulier noteert hoe lang u bezig bent met de oefeningen. Deze gegevens worden (anoniem) bijgehouden in een landelijke database. Op deze manier kunnen wij aantonen hoeveel er geoefend wordt. Daarbij is er ruimte overgelaten om opmerkingen te plaatsen. Naast een belonend woord voor het kind, kan er ook feedback gegeven worden over bijvoorbeeld de hoeveelheid opdrachten en de moeilijkheidsgraad van de stof.
  - Studytrack:
  Wij maken gebruik van een geavanceerd online leerlingvolgsysteem waardoor ouders vanaf iedere computer met een internetverbinding de actuele stand van zaken kunnen meekijken. Op onze website www.nijenkamp.nl kunt u onder het tabblad 'algemene informatie' klikken op leerlingvolgsysteem om het inlogscherm weer te geven van het Studytrack. Om in te loggen wordt een persoonlijke toegangscode en een wachtwoord verstrekt. Ook de intern begeleider of de leerkracht van uw kind krijgt met uw toestemming een inlogcode en wachtwoord toegestuurd via een e-mailbericht. U kunt op deze manier onder andere direct lezen hoe een dyslexiebehandeling is verlopen.
  - Oudersessies:
  Normaal gesproken is de dyslexiebehandelaar wekelijks alleen met uw kind aan het werk. In een onderling te bepalen frequentie kijkt de oefenpartner van het kind mee met en participeert in de dyslexiebehandeling. De dyslexiebehandelaar kan op deze manier de oefeningen waar nodig bijsturen en tips geven. Een oudersessie kan gepland worden op zowel initiatief van de ouders of oefenpartner als op initiatief van de dyslexiebehandelaar. Om een goede indruk te krijgen van de dyslexiebehandeling raden we aan om in de eerste weken van de dyslexiebehandeling een oudersessie te plannen.
  - Evaluaties:
  Om de 20 behandelingen zal de behandelaar een evaluatiemoment inlassen. Tijdens dit evaluatiemoment wordt onder andere getoetst wat het huidige lees- en spellingniveau van uw kind is. Daarbij zullen we ook met het kind in gesprek gaan om te achterhalen hoe het kind de behandelsessies en oefeningen thuis beleeft. Ook zal worden nagegaan in hoeverre uw kind zicht heeft op zijn eigen ontwikkelingen en zijn sterke en minder sterke kanten. Deze gegevens worden via een evaluatieverslag aan u verstrekt. Vervolgens kan er naar inzicht van de dyslexiebehandelaar een oudersessie of evaluatiegesprek gepland worden.
  - Telefoon en e-mail:
  Voor inhoudelijke vragen kunt u altijd terecht bij uw dyslexiebehandelaar. Deze is te bereiken via het e-mailadres ‘voornaam’@nijenkamp.nl, waarbij u voor de voornaam uiteraard de voornaam van de dyslexiebehandelaar invult. Telefonisch contact is ook mogelijk (0546-538500), maar dyslexie behandelaren kunnen tijdens dyslexiebehandelingen geen telefoon beantwoorden. In dat geval proberen wij zo spoedig mogelijk terug te bellen.

  5. Afsluiting

  Meerdere redenen kunnen er toe leiden om de behandeling te beëindigen:

  - De lange termijndoelen uit het handelingsplan zijn bereikt. Dit houdt in dat uw kind op zowel het gebied van lezen als spelling aan de minimale eisen vergeleken met leefijd- en groepsniveau voldoet.
  - De behandelperiode van ongeveer 60 behandelsessies is verlopen. Dit wordt door de dyslexiebehandelaar geruime tijd van tevoren aangekondigd.
  - Er worden in twee achtereenvolgende evaluatiemomenten geen voldoende vooruitgang meer gesignaleerd.
  - De dyslexiebehandelaar kan de behandeling afbreken bij veelvuldige afwezigheid en/of het niet uitvoeren van thuisoefeningen.
  - De behandeling kan worden beëindigd op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van ouders.